Integracja Systemów Informatycznych - wykład

 • Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

 • Kolokwium zaliczeniowe na ostatnim wykładzie (17.06.2024), do zdobycia jest 20 punktów (80% punktów oceny końcowej).

 • Ocena z projektu (20% punktów oceny końcowej) - pozytywna ocena zaokrąglana w dół

 • Końcowa ocena jest ustalana na podstawie sumy punktów z kolokwium i projektu oraz poniższej tabeli:

  Punkty 13-15 16-18 19-21 22-23 24-25
  Ocena dst dst+ db db+ bdb

Slajdy z wykładu:

Literatura

 • Sam Newman, Budowanie mikrousług
 • Susan Fowler, Mikrousługi : wdrażanie i standaryzacja systemów w organizacji inżynierskiej
 • Kevin Howard Goldberg, XML: przewodnik po świecie XML.
 • Bruce Morgan, Mikroserwisy w akcji
 • Matjaz B. Juric, Business process driven SOA using BPMN and BPEL.
 • Kasun Indrasiri, Prabath Siriwardena, Microservices for the Enterprise: Designing, Developing, and Deploying
 • Thomas Hunter, Advanced Microservices: A Hands-On Approach to Microservice Infrastructure and Tooling
 • Sanjay Patni, Pro RESTful APIs: Design, Build and Integrate with REST, JSON, XML and JAX-RS

Integracja Systemów Informatycznych - projekt

 • W ramach zajęć studenci realizują projekt o dowolnej tematyce i w dowolnej technologii

 • Wymagania dotyczące projektu:

  • Opracowanie rozproszonego systemu informatycznego, którego moduły komunikują się między sobą za pomocą zaprojektowanego API
  • Zamodelowanie procesów biznesowych związanych z planowaną integracją za pomocą wybranej notacji
  • Integracja z minimum dwiema usługami zewnętrznymi (np. PayU) z wykorzystaniem API
  • Wykorzystanie REST
  • Wykorzystanie XML Schema oraz mechanizmu XSLT lub JSON i JSONSchema
  • Wykorzystanie kolejek komunikatów (np. RabbitMQ)
 • Przydział tematów jest unikatowy dla każdej grupy projektowej.

 • Grupy projektowe składają się z 3-4 osób.

 • Dopuszczone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każda kolejna skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0.5.

 • Ocenie podlegać będzie ogólny postęp w pracach. Na każdych zajęciach grupy prezentują wyniki prac nad kolejnymi etapami projektu.

 • Na każdych zajęciach (za wyjątkiem pierwszych) otrzymać będzie można od 0 do 10 punktów.

 • Końcowa ocena jest ustalana na podstawie poniższej tabeli:

  Punkty 71-84 85-98 99-112 113-126 127-140
  Ocena dst dst+ db db+ bdb
 • Harmonogram prac (ogólny i przykładowy):

  1. Zajęcia organizacyjne.
  2. Prezentacja wybranego tematu, analiza tematu, dyskusja.
  3. Identyfikacja podstawowych procesów. Modelowanie procesów integracyjnych w BPMN.
  4. Modelowanie procesów integracyjnych w BPMN. Identyfikacja wykorzystywanych struktur wymiany danych, standardów oraz protokołów. Architektura systemu.
  5. Prace implementacyjne. Architektura systemu.
  6. Prace implementacyjne.
  7. Prace implementacyjne.
  8. Prace implementacyjne.
  9. Prace implementacyjne.
  10. Prace implementacyjne.
  11. Prace implementacyjne.
  12. Prace implementacyjne.
  13. Prace implementacyjne.
  14. Prace implementacyjne.
  15. Prace implementacyjne.